Zagadnienia geodezyjne

Zachęcamy do zapoznania się z zagadnieniami geodezyjnymi, którymi posługujemy się najczęściej w naszej pracy. Poniższy słownik pojęć pozwoli Ci lepiej zrozumieć istotę naszej pracy, co na pewno pozytywnie wpłynie na przebieg komunikacji w czasie współpracy. W razie pytań lub jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt z nami!

 

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa w oparciu o którą, projektant wykonuje projekt różnego rodzaju budynków, uzbrojenia podziemnego itp. Przed zleceniem wykonania mapy np. pod projekt budynku warto uzyskać informacje o miejscu z którego będzie możliwe wykonanie przyłączy wody, kanalizacji, prądu, gazu itp. Powyższe jest istotne szczególnie wtedy, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie działki brak jest tych urządzeń. Pozwoli to na opracowanie mapy, która posłuży do zaprojektowania wszystkich niezbędnych urządzeń. Wykonanie jednej mapy do zaprojektowania wszystkich elementów składowych inwestycji może obniżyć koszty.

 

WYTYCZENIA BUDYNKÓW

Polega na wyznaczeniu przez geodetę na gruncie położenia obiektu budowlanego, przyłącza, ogrodzenia. Do wytyczenia  wykonuje geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia i zobowiązany jest dokonać w dzienniku budowy stosowny wpis informujący o tym fakcie.

 

Dwie osoby przy aparacie pomiarowym

 

WYTYCZENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

Polega na wyznaczeniu przez geodetę w terenie trasy przebiegu tyczonego urządzenia oraz ewentualne kolizje (skrzyżowania) z innymi znajdującymi się pod ziemią urządzeniami. Do wytyczenia można przystąpić w chwili kiedy jest wydane pozwolenie na budowę i opracowany projekt. Wytyczenie budynku wykonuje geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia i zobowiązany jest dokonać w dzienniku budowy stosowny wpis informujący o tym fakcie.

 

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

Każdy budynek czy wykonane przyłącze podlega wytyczeniu, a po jego wybudowaniu, inwentaryzacji powykonawczej. Czynność ta ma na celu naniesienie na mapy państwowego zasobu geodezyjnego tych obiektów. Inwestor chcąc zgłosić zakończenie budowy jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów a wśród nich mapy z inwentaryzacji powykonawczej. Równie ważnym argumentem przemawiającym za koniecznością wykonania inwentaryzacji (szczególnie w przypadku urządzeń podziemnych) jest pewność, że znajdą się one na mapach wykonywanych na potrzeby innych inwestycji - pozwoli to na ustrzeżenie się przed ich zniszczeniem, możliwością odtworzenia jego przebiegu po latach (np. w przypadku awarii) a w przypadku zniszczenia pozwoli na żądanie odszkodowania. Inwentaryzacja odpowiada także na bardzo istotne pytanie czy obiekt jest wykonany zgodnie z projektem.

 

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Są to czynności prawne, które są objęte odrębnym zakresem uprawnień geodezyjnych. Wykonanie podziału jest czynnością złożoną, wymagającą wiedzy, umiejętności a także doświadczenia od geodety. Oprócz wykonania czynności na gruncie (okazania granic działki dzielonej, wyznaczenia granic podziału, zakopania graniczników) geodeta dokonuje oceny istniejących dokumentów prawnych posiadanych przez właściciela, znajdujących się w zbiorach dokumentów w organie prowadzącym ewidencję gruntów, Księgach Wieczystych,  istotne są także zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego. Powyższe Końcowym efektem pracy geodety i dokumentem obrazującym wykonaną pracę jest mapa z podziałem i rejestrem nowych działek. Wykonanie podziału, ze względu na złożoność oraz obwarowania prawne wynikające z przepisów, jest czynnością czasochłonną.

 

MAPY DO CELÓW PRAWNYCH

Najprostszym przykładem mapy do celów prawnych jest wyrys z mapy ewidencyjnej, który wydawany jest za stosowną opłatą przez organ prowadzący ewidencję gruntów. Jeżeli jednak notariusz lub sędzia powie że niezbędne jest wykonanie mapy do celów prawnych to należy szukać geodety uprawnionego który podejmie się wykonania takiej mapy. Mogą one być niezbędne do uregulowania spraw związanych z uzyskaniem tytułu własności, ujawnienia naniesień budowlanych w KW, regulacji stanów prawnych nieruchomości itp.

 

ROZGRANICZENIA

Czynność polegająca na odtworzeniu granic lub próby likwidacji sporów granicznych. Praktycznie ostatnia możliwość rozstrzygnięcia różnicy zdań sąsiadów co do przebiegu granic pomiędzy ich działkami.

 

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

Usługa polega na zapewnieniu pełnych zapotrzebowań firm budowlanych w celu wytyczeń inwentaryzacji oraz zachowania zgodności z projektem wznoszonego obiektu i zachowania geometryczności budowli.